Những Nơi Làm Việc Người Lao Động Không Được Đình Công Trong Mọi Trường Hợp

Danh mục nơi sử dụng lao động không được đình công được quy định cụ thể tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2021), cụ thể như sau: I. Những nơi sản xuất, truyền tải, điều độ hệ thống điện, gồm: 1. 03 đơn…