Những Nơi Làm Việc Người Lao Động Không Được Đình Công Trong Mọi Trường Hợp

Danh mục nơi sử dụng lao động không được đình công được quy định cụ thể tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2021), cụ thể như sau: I. Những nơi sản xuất, truyền tải, điều độ hệ thống điện, gồm: 1. 03 đơn…

Sửa đổi Bộ Luật Lao động: Phải bám sát đời sống

Nhiều ý kiến góp ý, đề xuất sát sườn với thực tế đời sống người lao động (NLĐ) và quá trình vận dụng Bộ Luật Lao động (BLLĐ) vào thực tiễn thời gian qua đã được đội ngũ cán bộ Công đoàn (CĐ) TP HCM thẳng thắn chia sẻ tại hội nghị góp ý Dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của BLLĐ do LĐLĐ TP HCM tổ chức mới đây.