10 Nhà quản trị nhân sự đại tài

Doanh nghiệp có thể sở hữu nhiều tài sản khác nhau như nguồn tài chính dồi dào, máy móc trang thiết bị tối tân hay những nhân viên tài năng. Tuy nhiên, nếu người lãnh đạo không thể quản lý hiệu quả những nguồn lực đó, doanh nghiệp sẽ không thể đạt được hiệu suất hoạt động tối ưu, hoặc có thể thậm chí là đi đến con đường phá sản.

KPI và quản lý nhân sự

KPI chiến lược giám sát việc thực hiện chiến lược, hiệu quả chiến lược và quản lý nhân sự trong tổ chức, xác định mức độ chênh lệch giữa hiệu quả thực tế với mục tiêu đề ra, và cho thấy hiệu suất và hiệu quả hoạt động của tổ chức.